logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 17 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Newsletter Samorządu

Poland Slovakia PL 01FUND RGB3 października 2016 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Euroregion Karpacki wspólnie z Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór dodatkowy na dofinansowanie mikroprojektów.

 Nabór jest uruchomiony dla mikroprojektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

 

Termin składania wniosków

Nabór trwa do 7 listopada 2016 roku do godziny 15:00.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2016 roku/styczeń 2017 roku

 

Miejsce składania wniosków

dla wnioskodawców z Polski:

biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Rynek 16

35-064 Rzeszów,

tel./fax. 17 852 52 05

 

dla wnioskodawców ze Słowacji

Wyższa Jednostka Terytorialna Preszów

Preszowski Kraj Samorządowy

Námestie mieru 2
080 01 Prešov,

 tel. 051/7081 525, 7081 526

www.po-kraj.sk

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim (mikroprojekt indywidualny w języku narodowym wraz ze streszczeniem w języku partnera) i składane są w postaci elektronicznej za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, odpowiednio do siedziby Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska/WJT w Preszowie najpóźniej dnia 7 listopada 2016 roku do godziny 15:00.

 Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej do Euroregionu Karpackiego/WJT Preszowie.

 Złożenie wersji elektronicznej – wniosek należy wypełnić i złożyć przy użyciu specjalnej aplikacji, tzw. generatora wniosków i rozliczeń.

Złożenie wersji papierowej - wersję papierową w postaci wydrukowanego, podpisanego i opatrzonego pieczęciami wniosku, który został wysłany za pomocą generatora wraz z załącznikami należy złożyć w 2 oddzielnych egzemplarzach.

 Specyficzne warunki naboru:

 - w ramach naboru można składać wnioski tylko na mikroprojekty wspólne,

- data zakończenia rzeczowego mikroprojektu nie może wykraczać poza 30.09.2018 r.

 

Kto może składać wnioski?

Kwalifikujący się wnioskodawcy:

- organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,

- instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,

- organizacje pozarządowe non-profit,

- Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,

- kościoły i związki wyznaniowe.

 

Obszar wsparcia:

Strona polska - Euroregion Karpacki:

  • podregion krośnieński: powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, powiat sanocki, powiat leski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki,
  • podregion przemyski: powiat przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, powiat lubaczowski, powiat przeworski, powiat jarosławski,
  • powiat rzeszowski i miasto na prawach powiatu Rzeszów (podregion rzeszowski).

 Strona słowacka – Samorządowy Kraj Preszowski:

Okres Snina, Okres Humenné, Okres Stropkov, Okres Medzilaborce, Okres Svidník, Okres Vranov nad Topľou, Okres Prešov, Okres Sabinov.

 Na co można otrzymać dofinansowanie?

 W ramach naboru mikroprojektów realizujących działania wpisujące się w 3. oś priorytetową Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie można uzyskać dofinansowanie na:

  • Wspólne transgraniczne programy i inicjatywy dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej
  • Wspólne opracowanie i promocja oferty edukacji specjalistycznej i zawodowej
  • Realizację transgranicznych działań wspierających włączenie społeczne i partycypację społeczną
  • Transgraniczną wymianę dobrych praktyk
  • Działania mające na celu określenie potrzeb w kontekście edukacji specjalistycznej i zawodowej

 

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

 Program również nie finansuje działań polegających jedynie na budowie lub modernizacji zaplecza dydaktycznego, np. budowie, modernizacji szkół, sal szkoleniowych, zakupie wyposażenia.

 Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie:

- ocena formalna i kwalifikowalności

- ocena techniczna

- ocena merytoryczna

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji (w tym gotowość inwestycji pod względem formalnym i prawnym) oraz udowodniony transgraniczny charakter inwestycji i działań.

 

Typy mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny - wartość dofinansowania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 140 000,00 EUR

 Procent dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% kosztów kwalifikowanych mikroprojektu.

Dofinansowanie mikroprojektu z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi do 5%, wkład własny beneficjenta wynosi min. 10%.

 Niezbędne dokumenty

Dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik mikrobeneficjenta oraz obowiązujące wytyczne znajdują się poniżej.

 Inne ważne informacje

Na etapie oceny formalnej wstępnej nie będzie możliwości poprawy/uzupełniania/ składania wyjaśnień do złożonych dokumentów.

Statystyka

Odwiedza nas 529 gości oraz 0 użytkowników.